1. TAAL

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op https://milihoevezuivel.be

 1. DEFINITIES

2.1 “Mili Hoevezuivel bvba” met maatschappelijke zetel te B-9160 Lokeren-Eksaardebaan 5, onder het nummer 808787384 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0808-787-384, gerechtelijk arrondissement Gent.

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met betrekking tot de Website.

2.3 “Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Mili Hoevezuivel of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Mili Hoevezuivel of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.4 “Consument”: elke Koper die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Mili Hoevezuivel of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.5 “Website”: https://milihoevezuivel.be

2.6 “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur.

 1. TOEPASBAARHEID

3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en Mili Hoevezuivel en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Mili Hoevezuivel wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Mili Hoevezuivel uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper is overeengekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door het gebruik van de Website, het aanmaken van een account op de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan Mili Hoevezuivel of via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en alle daarin vermelde rechten en verplichtingen.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Mili Hoevezuivel en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Mili Hoevezuivel heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Algemene Voorwaarden bij het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van Mili Hoevezuivel , het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan Mili Hoevezuivel of via de Website te raadplegen.

 1. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

4.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Mili Hoevezuivel mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Mili Hoevezuivel niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Mili Hoevezuivel is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mili Hoevezuivel is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

4.2 Offertes van Mili Hoevezuivel zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

4.3 De overeenkomst tussen Mili Hoevezuivel en de Koper komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Mili Hoevezuivel in rechte te verbinden, het order van de Koper elektronisch bevestigt, dan wel zodra Mili Hoevezuivel de uitvoering van het order opstart (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

4.4 Mili Hoevezuivel behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

4.5 Mili Hoevezuivel behoudt zich het recht voor het order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van Mili Hoevezuivel, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig, beschikbaar zijn.

4.6 Ingeval een order en/of overeenkomst door of lastens een Koper, die niet als een Consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Mili Hoevezuivel om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

4.7 De Consument kan een bestelling, alvorens deze is verstuurd, steeds kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst van Mili Hoevezuivel via info@milihoevezuivel.be. Annulering van een bestelling door de Consument nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. HERROEPINGSRECHT

De produkten van Mili Hoevezuivel kunnen niet herroepen worden.

 1. PRIJS EN KOSTEN

6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

6.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW,  doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.

De verzendingskosten zijn in beginsel niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen plaats van levering. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

6.3 Mili Hoevezuivel behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten, conform artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mili Hoevezuivel worden rechtgezet.

6.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Mili Hoevezuivel.

 1. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

De produkten worden niet aan huis geleverd. Ze kunnen afgehaald worden bij de bedrijfszetel, Eksaardebaan5, 9160 Lokeren of bij één van onze partners.

 1. FACTURATIE EN BETALING

8.1 De Koper dient de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.

8.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Mili Hoevezuivel of conform de door de Website aangeboden betalingswijzen.

8.3 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan Mili Hoevezuivel melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

8.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

(1) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

(2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;

(3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

(4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Mili Hoevezuivel op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en

(5) heeft Mili Hoevezuivel het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Mili Hoevezuivel redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

8.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

8.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Mili Hoevezuivel geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

8.7 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Mili Hoevezuivel , behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Mili Hoevezuivel . Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mili Hoevezuivel te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

9.2 Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Mili Hoevezuivel van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper.

9.3 Ingeval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt Mili Hoevezuivel ten aanzien van de Koper die geen Consument is, een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de betreffende producten en is de Koper aan Mili Hoevezuivel een forfaitaire schadevergoeding van 35 % van het totale factuurbedrag verschuldigd.

 1. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

10.1 De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering per Klachtenbrief (per post of via info@milihoevezuivel.be)) mee te delen aan Mili Hoevezuivel , bij gebreke waaraan de Koper wordt geacht de geleverde producten te aanvaarden zoals overeengekomen.

10.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Mili Hoevezuivel geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Mili Hoevezuivel van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

10.4 Bij klachten die tijdig en correct aan Mili Hoevzuivel worden gemeld, zal Mili Hoevezuivel naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de Orderbevestiging.

De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Mili Hoevezuivel .

10.5 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Mili Hoevezuivel.  Mili Hoevezuivel behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.  Mili Hoevezuivel zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door Mili Hoevezuivelaanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij  Mili Hoevezuivel de kosten voor haar rekening zal nemen.

10.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen  Mili Hoevezuivel en de Koper.

10.7 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

10.8 De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GESCHENKKAARTEN

11.1 Geschenkkaarten zijn geldig en kunnen worden ingeruild binnen een termijn van 2 jaar na uitgiftedatum.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Met uitzondering van de vrijwaring door  Mili Hoevezuivel volgens de garantiebepaling in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van  Mili Hoevezuivel ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat  Mili Hoevezuivel in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door  Mili Hoevezuivel aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

14.2  Mili Hoevezuivel is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad al dan niet een fout of nalatigheid vormt, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

14.3 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 1. VRIJWARING

15.1 De Koper zal  Mili Hoevezuivel volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper.

15.2 De Koper zal  Mili Hoevezuivel schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 1. OVERMACHT EN HARDSHIP

17.1 Mili Hoevezuivel is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

17.2 In geval van overmacht of hardship kan Mili Hoevezuivel naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v.  Mili Hoevezuivel: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen  Mili Hoevezuivel en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Mili Hoevezuivel en de Koper te heronderhandelen.

Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan  Mili Hoevezuivel, overeenkomstig artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.

17.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

 1. NETTING

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Mili Hoevezuivel en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Mili Hoevezuivel en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en Mili Hoevezuivel doorgevoerde schuldvergelijking.

 1. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Mili Hoevezuivel van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

20.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt  Mili Hoevezuivel zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van  Mili Hoevezuivel om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

20.2 Indien de overeenkomst tussen  Mili Hoevezuivel en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van  Mili Hoevezuivel te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Mili Hoevezuivel blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten.  Mili Hoevezuivel garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

 1. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

22.1 De Koper geeft aan  Mili Hoevezuivel de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door BVBA  Mili Hoevezuivel aangeboden producten. De Koper geeft  Mili Hoevezuivel de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.

22.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van  Mili Hoevezuivel meer wenst te ontvangen, dient de Koper  Mili Hoevezuivel hiervan op de hoogte te brengen:

– per post: Mili Hoevezuivel, Eksaardebaan 5, 9160 Lokeren

– per e-mail: info@milihoevezuivel.be

22.3 De Koper geeft aan Mili Hoevezuivel de toelating om beeldmateriaal van de bij de Koper geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.

22.4  Mili Hoevezuivel verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

 1. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen  Mili Hoevezuivel en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van  Mili Hoevezuivel, tenzij  Mili Hoevezuivel verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.